22-01-2014 Πρώτο Ενημερωτικό για το 10ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ

10ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

 

«Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση»

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να διοργανώσει το 10ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα το τριήμερο 28, 29 & 30 Μαρτίου 2014.

Η επιλογή του θέματος του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου έγινε μετά από διεξοδική συζήτηση τόσο στο πλαίσιο του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ όσο και του ΔΣ της ΟΛΜΕ, που έλαβε και την τελική απόφαση.

Σε μια περίοδο που πραγματοποιούνται σοβαρές αρνητικές παρεμβάσεις και αλλαγές στο Λύκειο και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΤΕΕ/Κ), όπως και στη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κρίθηκε σκόπιμο να επικεντρωθεί το Εκπαιδευτικό Συνέδριο σε αυτό το θέμα.

 

Το περιεχόμενο του συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 

(α) Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και η βαθμίδα του Λυκείου (συγκριτική προσέγγιση)

 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η διεθνής εμπειρία (ΕΕ, ΟΟΣΑ κ.λπ.)
 • Οι επιπτώσεις των πολιτικών της λιτότητας και των μνημονίων στην εκπαίδευση (με έμφαση στη λυκειακή βαθμίδα). Η περίπτωση της Ελλάδας

(β) Η βαθμίδα του Λυκείου: η ελληνική εμπειρία

 • Η βαθμίδα του Λυκείου και η επιλεκτική λειτουργία στην ελληνική εκπαίδευση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο.
 • Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση

(γ) Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ

 

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στις παραπάνω ενότητες θα αναλάβουν να επεξεργαστούν πέντε ομάδες εργασίας, που θα λειτουργήσουν στην Αθήνα (και ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη).

 

Στις παραπάνω ενότητες προτείνεται να εξεταστούν και να ενταχθούν θέματα όπως τα παρακάτω (η παράθεση είναι ενδεικτική):

? Η δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και η λυκειακή βαθμίδα (μεταγυμνασιακές δομές γενικής και τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σχέση του Λυκείου με τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες )

? Περιεχόμενο της λυκειακής βαθμίδας: πρόγραμμα σπουδών, σχολικά βιβλία και υλικά, διδακτική/μαθησιακή διαδικασία

? Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη λυκειακή βαθμίδα και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

? Επιλεκτική λειτουργία στο πλαίσιο της λυκειακής βαθμίδας και κοινωνικο – οικονομικοί παράγοντες

? Επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών στη λυκειακή βαθμίδα

? Ο νέος νόμος για τη λυκειακή βαθμίδα: παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του – κριτική προσέγγιση – αναμενόμενες επιπτώσεις

? Τίτλοι σπουδών και επαγγελματική αποκατάσταση

? Ιστορική προσέγγιση: διαχρονική εξέλιξη της δομής της λυκειακής βαθμίδας (διπλό / τριπλό εκπαιδευτικό δίκτυο και Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο)

? Συγκριτική προσέγγιση: δομή και οργάνωση της λυκειακής βαθμίδας στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι πολιτικές της ΕΕ και άλλων διεθνών φορέων / οργανισμών

? Ειδικές κατηγορίες λυκείων που λειτουργούν σήμερα (μουσικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά κ.λπ.): ανάλυση των αντίστοιχων θεσμών και συναφή προβλήματα

? Εσπερινά Λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά) . «Λυκειακές Τάξεις»

? Στατιστικά στοιχεία για τη λυκειακή βαθμίδα: εκπαιδευτικό προσωπικό, μαθητικό δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός

? Δομή και οργάνωση της λυκειακής βαθμίδας στο πλαίσιο της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Ενιαίο Λύκειο και δομές Μεταλυκειακής Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το μεταβατικό στάδιο προς το Ενιαίο Λύκειο

? Προγράμματα σπουδών, σχολικά βιβλία και υλικά, διδακτική/μαθησιακή διαδικασία

? Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική αποκατάσταση των νέων

? Απαιτούμενες υποδομές ? εξοπλισμός

? Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ για τη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

? Απαιτούμενες προϋποθέσεις: υλικοτεχνικές υποδομές, επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλαγές στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες κ.λπ.

? Μεταλυκειακή τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

? Ενιαίο Λύκειο, Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας

 

Η συνεισφορά της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ στη μελέτη των θεμάτων του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

 

Υπάρχει μια πλούσια παράδοση μελετών και ερευνών στη χώρα μας και διεθνώς σχετικών με τα θέματα του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Επιχειρείται στη συνέχεια μια σύντομη παρουσίαση της συνεισφοράς της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ στην επεξεργασία των θεμάτων των σχετικών με το Ενιαίο Λύκειο και την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΤΕΕ/Κ).

 

ΟΛΜΕ

 

Τα ζητήματα που αποτελούν το αντικείμενο του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ έχουν απασχολήσει και προηγούμενα εκπαιδευτικά συνέδρια ή άλλες σχετικές δραστηριότητές της. Έτσι, στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, που διοργάνωσε η ΟΛΜΕ στην Αθήνα (Μάιος 1981), συμπεριέλαβε ενότητες σχετικές με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, τις ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και ταφροντιστήρια, τη δομή της εκπαίδευσης (βαθμίδες της εκπαίδευσης, τύποι σχολείου και η σύνδεση μεταξύ τους, εξετάσεις), τοπεριεχόμενο της εκπαίδευσης (αναλυτικά προγράμματα και μαθήματα, σχολικά βιβλία, μέθοδοι διδασκαλίας), τη μόρφωση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Βέβαια, δεν εντάχθηκαν στο πλαίσιο αυτού του Συνεδρίου το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τη βαθμίδα του Λυκείου και την ΤΕΕ/Κ.

Πλησιέστερα προς το θέμα του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου κινήθηκε το 4ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, με αντικείμενο την «Ενιαιοποίηση Τεχνικής-Επαγγελματικής και Γενικής Εκπαίδευσης» (Αλεξανδρούπολη 1985). Το Συνέδριο αυτό οργανώθηκε στον απόηχο της ίδρυσης των πρώτων Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (1984-1985) και της συζήτησης που εξακολουθούσε να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς κύκλους διεθνώς σχετικά με την ενοποίηση των διαφορετικών εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και το ενιαίο σχολείο. Ενδεικτικά είναι τα επιμέρους θέματα αυτού του Συνεδρίου: (α) Οι ανάγκες της χώρας και το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, (β) Παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές για την ισοτιμία χειρωνακτικής και διανοητικής εργασίας (η ανάγκη διεύρυνσης του όρου «Γενική Παιδεία». Σύνδεση θεωρίας και πράξης), και (γ) Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο: Η εφαρμογή του στη χώρα μας. Πραγματικότητα ? Προοπτικές.

«Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες» ήταν το θέμα του 6ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου (Καλαμπάκα και Τρίκαλα 1993). Η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού συστήματος και ευρύτερου πλαισίου εξετάστηκε στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου, με τίτλο «Οικονομικές-κοινωνικές συνθήκες και σύγχρονο σχολείο». Στη δεύτερη ενότητα, με τίτλο «Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και τα αναλυτικά προγράμματα» συμπεριλήφθηκαν και πολλά ζητήματα που αφορούν τη λυκειακή βαθμίδα και την ΤΕΕ/Κ. Στις άλλες δύο ενότητες του Συνεδρίου εξετάστηκαν βασικές διαστάσεις των αναλυτικών προγραμμάτων (άξονες γνωστικών αντικειμένων στο σύγχρονο σχολείο και προϋποθέσεις για την υλοποίηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων).

Στο 7ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, με θέμα «?Παγκοσμιοποίηση? και εκπαιδευτική πολιτική. Από τις επιλεκτικές πολιτικές στην παιδεία για όλους» (Θεσσαλονίκη 2004), αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποτέλεσαν επίσης θέματα που απασχολούν και το 10ο Συνέδριο, όπως οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες, η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, η δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η θέση της ΤΕΕ, η αυτονομία του Λυκείου και η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ζητήματα των εκπαιδευτικών (αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση, σύστημα πρόσληψης, αξιολόγηση και παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού κ.λπ.).

Το 8ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ (Χανιά 2008), που εξέτασε διεξοδικά τα σχολικά προγράμματα και βιβλία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και το 9ο Συνέδριο (Βόλος 2011) συμπεριέλαβαν σημαντικές συνεισφορές στα θέματα του 10ου Συνεδρίου. Έτσι, στο 8ο Συνέδριο συμπεριλήφθηκαν και τα θέματα: αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα, ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και ενιαίο σχολείο, ενώ στο 9ο Συνέδριο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα θέματα: συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου, ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικοί – μαθητές – γονείς και τοπική κοινωνία, οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.

Επιπλέον, στη σειρά «Συζητήσεις για την Εκπαίδευση», που εξέδιδε παλαιότερα η ΟΛΜΕ, συμπεριέλαβε κατά καιρούς θέματα σχετικά το Λύκειο και την ΤΕΕ/Κ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα θέματα «Οι γενικές εξετάσεις και ο ρόλος του Λυκείου» (Αθήνα 1988), «Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά βιβλία, ο ρόλος του σχολικού συμβούλου» (Αθήνα 1992) και  «Η αναγκαιότητα του Ενιαίου Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Αθήνα 1995).

 

ΚΕΜΕΤΕ

 

Παράλληλα, το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ εκπόνησε δύο σχετικές μελέτες, μία με τον τίτλο «Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (1997) και δεύτερη με τίτλο «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προκαταρκτική μελέτη» (1996). Οι δύο αυτές μελέτες έχουν συμπεριληφθεί στην έκδοση του ΚΕΜΕΤΕ «Μελέτες ? Έρευνες 1» (Αθήνα 1998) (Βλ. Βιβλιογραφία)

 

Συμμετοχή των συναδέλφων στο 10ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ απευθύνεται σε κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία του συνεδρίου και τον καλεί να συμμετάσχει με τους εξής τρόπους:

 1. Συμμετέχοντας στην κεντρική επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Συνεδρίου (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη)η, βασικό έργο της οποίας είναι η προετοιμασία και η παρουσίαση των θεματικών εισηγήσεων του Συνεδρίου.
 2. Συμμετέχοντας σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας που προτείνεται να συσταθούν στις κατά τόπους ΕΛΜΕ με πρωτοβουλία των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ (υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή των συναδέλφων σε όλες τις ομάδες εργασίας είναι ελεύθερη).
 3. Αποστέλλοντας κείμενο σκέψεων, απόψεων και προτάσεων σχετικών με τα θέματα του συνεδρίου στην ΟΛΜΕ / στο ΚΕΜΕΤΕ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ/του ΚΕΜΕΤΕ.
 4. Συμμετέχοντας σε προσυνεδριακές εκδηλώσεις, σε τοπική ή περιφερειακή κλίμακα, που θα προτείνουμε να οργανωθούν με πρωτοβουλία των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ.
 5. Συμμετέχοντας σε έρευνες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

 

Σημειώνουμε, τέλος, ότι στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ θα αναρτηθούν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το 10ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο.

 

 

Πρόγραμμα Εργασιών του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ (αρχικό)

 

Γιάννενα, 28, 29 & 30 Μαρτίου 2014

 

Παρασκευή

28-3-2014

απόγευμα

 

Ολομέλεια

 

Προσέλευση ? εγγραφές

Πανηγυρική έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου

Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων

Κεντρικοί ομιλητές προσκεκλημένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό]

Σάββατο

29-3-2014

πρωί

 

Ολομέλεια και

ομάδες εργασίας

Α΄ Θεματική Ενότητα:

Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και η βαθμίδα του Λυκείου (συγκριτική προσέγγιση)

1η Ομάδα: Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η διεθνής εμπειρία (ΕΕ, ΟΟΣΑ κ.λπ.)

2η Ομάδα: Οι επιπτώσεις των πολιτικών της λιτότητας και των μνημονίων στην εκπαίδευση (με έμφαση στη λυκειακή βαθμίδα). Η περίπτωση της Ελλάδας

 

Συζήτηση των υποθεμάτων σε ομάδες εργασίας

Σάββατο

29-3-2014

απόγευμα

 

Ολομέλεια και

ομάδες εργασίας

Β΄ Θεματική Ενότητα:

Απόγευμα: Η βαθμίδα του Λυκείου: η ελληνική εμπειρία

3η Ομάδα: Η βαθμίδα του Λυκείου και η επιλεκτική λειτουργία στην ελληνική εκπαίδευση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο.

4η Ομάδα: Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση.

Συζήτηση των υποθεμάτων σε ομάδες εργασίας

Κυριακή

30-3-2014

πρωί

 

Ολομέλεια

5η ΟμάδαΟι προτάσεις της ΟΛΜΕ

 

Καταληκτική συνεδρία

 • Ανακοίνωση των πορισμάτων των ομάδων εργασίας ? Συζήτηση
 • Σύνοψη των συμπερασμάτων

 

Λήξη των εργασιών του Συνεδρίου

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *